• Vacature: 3 Leden Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: MEE Gelderse Poort
 • Locatie: Arnhem
 • Status: afgerond

MEE Gelderse Poort, de organisatie
MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. Het werkgebied van MEE Gelderse Poort omvat de regio Arnhem, Rijk van Nijmegen en Rivierenland.
MEE Gelderse Poort biedt informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vormen van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Daarnaast biedt MEE Gelderse Poort Algemeen maatschappelijk werk, Schoolmaatschappelijk werk en Bedrijfsmaatschappelijk werk. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in de werkwijze.

Een inclusieve samenleving vraagt om visie en samenwerking. MEE Gelderse Poort wil graag samen met gemeenten, partners, professionals, cliënten en opdrachtgevers invulling geven aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. Naast wijkgebonden inzet van professionals heeft MEE Gelderse Poort een Expertisecentrum waarin haar kennis en ervaring is gebundeld. 

Bij MEE Gelderse Poort werken ongeveer 100 medewerkers. Een groot deel van hen werkt als teamlid in de wijkteams in de gemeenten in het werkgebied. Een ander deel van hen werkt binnen het Expertisecentrum.  Als adviseur of  consulent werken ze voor opdrachtgevers en voor cliënten en hun omgeving.

Raad van Toezicht 
MEE Gelderse Poort staat zoals veel zorgorganisaties, voor ingrijpende uitdagingen.  De transitie in de  middelen van de AWBZ naar de Wmo heeft voor grote veranderingen gezorgd die een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorglandschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg, in aansluitende diensten en samenwerking aan te kunnen bieden. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen. In verband met het bereiken van het einde van de zittingstermijn is de voorzitter inmiddels afgetreden. Uit het midden van de huidige Raad van Toezicht is de nieuwe voorzitter gekozen.
Daarnaast zullen in de loop van 2017 en per 1 januari 2018 2 leden het eind van hun zittingstermijn bereiken. Derhalve is de Raad van Toezicht op zoek naar 3 nieuwe leden. Eén van de nieuwe leden zal worden benoemd op voordracht van de cliëntenraad. 

Alle leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling en de grondslag van MEE Gelderse Poort. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met MEE Gelderse Poort.

De sfeer in de Raad van Toezicht is uitstekend. Er is een goede en respectvolle basis voor de onderlinge samenwerking. De Raad van Toezicht heeft de wens om zich nog meer te ontwikkelen tot klankbord richting de bestuurder en meer tijd te nemen voor het open gesprek en reflectie over de strategie van MEE Gelderse Poort.

Leden Raad van Toezicht, het profiel
De Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.  
De nieuwe leden brengen aanvullende deskundigheid mee op tenminste één van de volgende gebieden:

 • Zorginhoudelijke kennis en ervaring in een voor MEE Gelderse Poort relevante sector (dit betreft de zetel op voordracht van de cliëntenraad);
 • Bedrijfskundige en financiële kennis en ervaring;
 • Kennis van en ervaring met het publieke en gemeentelijke domein.

De volgende kwalificaties zijn van toepassing op ieder lid van de Raad van Toezicht en derhalve ook op de nieuwe leden van de Raad van Toezicht:

 • Affiniteit met en volledig onderschrijven van de doelstelling en de doelgroep van de stichting MEE Gelderse Poort.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. 
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de gevolgen die de transitie in de zorg heeft voor een organisatie als MEE Gelderse Poort.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden. 
 • Beschikkend over een relevant netwerk in het werkgebied waar MEE Gelderse Poort actief is.
 • Voldoende beschikbaarheid. 

Geschikte kandidaten hebben zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Zij zijn aanspreekbaar, beschikbaar, toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Hebben tevens een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, beschikken over een gezonde dosis humor en zijn doortastend in het bereiken van resultaten. 
De Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort wil een weerspiegeling van de samenleving zijn.  Bij de benoeming van de nieuwe leden zal hiermee, daar waar mogelijk, rekening worden gehouden.

Meer informatie
Via deze button kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature: 

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 23 april a.s. een curriculum vitae en motivatiebrief met daarin vermeld welke deskundigheid u meebrengt.  
U kunt uw sollicitatie uploaden door op de button hiernaast te klikken: solliciteer

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen. 

Dianne Kurvers, search Consultant | Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50