• Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: Stichting Vrijwaard
 • Locatie: Den Helder
 • Status: afgerond

Vrijwaard, de organisatie
Vrijwaard is een vooruitstrevende partner op het gebied van wonen, welzijn en (thuis)zorg in de regio Den Helder. Vrijwaard levert kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening door professionele en vakbekwame teams. Er wordt gewerkt met bezieling en met het uitgangspunt dat de klant altijd centraal staat. Innovatie staat hoog in het vaandel. Door deze combinatie sluit de dienstverlening van Vrijwaard aan op de wensen en behoeften van de klant.  

Bij Vrijwaard wordt gedacht en gehandeld vanuit de kernwaarden: denken en doen in mogelijkheden, de familiegedachte en de ja-cultuur.
Er werken ruim 460 medewerkers en 300 vrijwilligers bij Vrijwaard.

Het werkgebied van Vrijwaard is Den Helder en Julianadorp. Daar biedt Vrijwaard zorg op 6 locaties. Daarnaast biedt Vrijwaard thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning en welzijn. Op het gebeid van ontmoeting en sociale activering heeft Vrijwaard een aantal ontmoetingscentra.
Vrijwaard staat voor ingrijpende uitdagingen. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorglandschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg, in aansluitende diensten en samenwerking aan te kunnen bieden

Voorzitter Raad van Toezicht, de functie
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht  ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de bestuurder.
De Raad van Toezicht van Vrijwaard bestaat uit 5 leden. Onlangs heeft de voorzitter afscheid genomen, waardoor de vacature is ontstaan. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur. Er is een periodiek overleg tussen de Raad van Bestuur en de Voorzitter Raad van Toezicht. 
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een regierol ten aanzien van de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen. 

De Raad van Toezicht functioneert als team, gehecht wordt aan een open cultuur waarbinnen leden kunnen zeggen wat ze willen en waar met respect naar elkaar geluisterd wordt. De Raad van Toezicht wil slagvaardiger worden, wat inhoudt dat de vergaderingen nog beter voorbereid dienen te worden en de managementinformatie overzichtelijker is.
De samenwerking binnen de Raad is effectief en prettig. De samenwerking met het management, de ondernemingsraad en de cliëntenraad  wordt als constructief en plezierig ervaren.

Voorzitter Raad van Toezicht, het profiel
De Raad van Toezicht van Vrijwaard is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden, zonder dat er sprake is van een strikte portefeuilleverdeling. De voorzitter brengt aanvullende deskundigheid op het gebied van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg mee.
De volgende kwalificaties zijn van toepassing op ieder lid van de Raad van Toezicht  en gelden derhalve ook voor de nieuwe voorzitter:

 • Heeft voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstelling en visie van Vrijwaard in het bijzonder;
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Kan een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
 • Heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Bezit het vermogen om het beleid van Vrijwaard en het functioneren van de  Raad van Bestuur te toetsen;
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een onafhankelijke opstelling. Hij of zij mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij Vrijwaard;
 • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;

De volgende kwalificaties zijn verder van toepassing op de positie voorzitter Raad van Toezicht: 

 • Heeft in het bijzonder het vermogen om op collegiale, bindende en structurerende wijze de voorzittersfunctie in Raad van Toezicht te vervullen;
 • Is een bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • Kan een vertrouwenspositie innemen ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, binnen een veilig klimaat en met een goed gevoel voor verhoudingen;
 • Heeft kennis van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg;
 • Is doortastend en heeft een brede managementervaring en een goed bedrijfskundig / cijfermatig inzicht. Kennis van (zorg-)ICT is een pré;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder als werkgever en de rol van toezichthouder als guide en klankbord van het Bestuur. Is in staat om de grens in bevoegdheden en verantwoordelijkheden te bewaken tussen de Raad van Bestuur enerzijds en de Raad van Toezicht anderzijds;
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van Vrijwaard kan vervullen;
 • Beschikt over voldoende tijd voor een goede invulling van de functie; gerekend moet worden op ongeveer een dag per week.

Geschikte kandidaten hebben zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Zijn aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Hebben tevens een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en zijn doortastend in het bereiken van resultaten en beschikken over een gezonde dosis humor.

Praktische informatie

Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature en de procedure: Informatienotitie Vrijwaard - Voorzitter RvT DEF.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk  11 januari 2017 uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door op de button hiernaast te klikken: solliciteer

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen. Ook informatie over arbeidsvoorwaarden, passend bij de positie en ambitie van het kantoor, kunt u bij ons inwinnen.

Dianne Kurvers, search Consultant
Bert Hokken, Consultant
Den Dolder | terra@terragroep.nl | 035 62 500 50