• Vacature: Voorzitter & Lid Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: SZR
 • Locatie: Tiel
 • Status: afgerond

SZR, de organisatie
Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) helpt ouderen in de regio Rivierenland om zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in de zorgcentra van SZR. De organisatie is er voor de inwoners van deze regio en biedt een uitgebreid zorg- en behandelaanbod. Ouderen voelen zich welkom bij SZR en worden op een hartelijke en respectvolle wijze bejegend. Ruim 840 (566 fte) medewerkers en 400 vrijwilligers maken zich sterk voor een veilige en levendige omgeving. 

SZR is een middelgrote instelling en biedt zorg binnen de zes centra in Tiel, Geldermalsen en Beesd en levert diensten aan huis, in de directe nabijheid van de centra, aan cliënten met een complexe zorgvraag. SZR  richt zich op 4 doelgroepen: de zorg voor dementerenden, revalidatie, langdurige lichamelijke zorg en de zorg in het hospice.  SZR  werkt met professionals op het gebied van zorg, medische en paramedische behandeling en psychosociale  begeleiding en onderscheidt zich door het volledige aanbod en veel kennis en kunde. 

Raad van Toezicht
SZR staat voor ingrijpende uitdagingen. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorg landschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg, in aansluitende diensten en samenwerking aan te kunnen bieden. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de Directie en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.
De Raad van Toezicht heeft in algemene zin als verantwoordelijkheid:

 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen SZR;
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder conform de statuten van SZR;
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • Het functioneren als werkgever van de directeur-bestuurder.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een regierol ten aanzien van de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie en eventueel andere betrokkenen.
De samenwerking binnen de Raad is plezierig en respectvol naar een ieder. Door goede discussies worden stemmingen veelal voorkomen. De samenwerking met het management, de ondernemingsraad en de cliëntenraad wordt als constructief ervaren.

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht, het profiel
De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. Binnen de Raad van Toezicht bestaat behoefte aan aanvullende deskundigheid op het gebied van vastgoed én op het gebied van (zorg)innovatie en technologie (domotica/robotica).  De voorzitter en/of het lid brengen actuele kennis op één van deze vakgebieden mee.

De volgende kwalificaties zijn van toepassing op ieder lid van de Raad van Toezicht  en gelden derhalve ook voor de nieuw aantredende leden:

 • Heeft voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstelling en visie van SZR in het bijzonder;
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Kan een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand; 
 • Bezit het vermogen om het beleid van SZR en het functioneren van de  bestuurder te toetsen;
 • Is in staat om de directeur-bestuurder met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden; 
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te geven;
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een onafhankelijke opstelling. Hij of zij mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij SZR;
 • Is woonachtig en/of werkzaam in de regio Rivierenland en heeft er een relevant netwerk;
 • Is zelf maatschappelijk actief;
 • De voornaamste drijfveren zijn de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Toezicht en het nemen van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de doelgroep;
 • Geschikte kandidaten hebben zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Zijn aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Hebben tevens een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en zijn doortastend in het bereiken van resultaten en beschikken over een gezonde dosis humor.

De volgende kwalificaties zijn verder van toepassing op de positie voorzitter Raad van Toezicht: 

 • Heeft in het bijzonder het vermogen om op collegiale, bindende en structurerende wijze de voorzittersfunctie in Raad van Toezicht te vervullen;
 • Is een bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • Kan een vertrouwenspositie innemen ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, binnen een veilig klimaat en met een goed gevoel voor verhoudingen;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder als werkgever en de rol van toezichthouder als guide en klankbord van de Directie. Is in staat om de grens in bevoegdheden en verantwoordelijkheden te bewaken tussen de directeur-bestuurder enerzijds en de Raad van Toezicht anderzijds.
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van SZR kan vervullen;
 • Beschikt over voldoende tijd voor een goede invulling van de functie; gerekend moet worden op ongeveer het dubbele tijdsbeslag dat van de leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd.

De Raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling en zal hier bij gelijke geschiktheid rekening mee houden.

Praktische informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature: 

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk  30 oktober a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 

U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken.

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
drs. Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl