• Vacature: Lid Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraad
 • Opdrachtgever: Stichting SWZ
 • Locatie: Son
 • Status: afgerond

SWZ, de organisatie
Stichting SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ richt zich op mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden is hierbij leidend. Met ruim 800 deskundige en betrokken medewerkers (en 400 vrijwilligers), werkt SWZ op basis van gelijkwaardigheid voor bijna 400 cliënten met zorg en verblijf op basis van ZZP en voor ruim 1.100 cliënten in totaliteit. 

Visie
SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachten benadert SWZ de cliënten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. SWZ doet dit met een grote diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Om dit te bereiken werkt SWZ nauw samen met partners die een aanvullende waarde hebben zoals het speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus.

Voor het realiseren van de missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van SWZ waakt over het integrale belang van SWZ en de met haar verbonden (zorg)organisaties. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De werkzaamheden in de Raad van Toezicht zijn verdeeld over 3 commissies: de benoeming- en remuneratiecommissie, de commissie kwaliteit, zorg en veiligheid en de audit commissie. Daarnaast heeft SWZ samen met de JP van den Bent Stichting en Abrona drie trainees aangetrokken die elk jaar met één van de Raden van Toezicht meekijken. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur.

Het lid Raad van Toezicht welke op voordracht van de cliëntenraad is benoemd is na 8 jaar zitting te hebben gehad afgetreden. Derhalve is de positie van lid Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraad, met aandachtsgebied kwaliteit, zorg en veiligheid vacant.

Lid Raad van Toezicht, het profiel
Voor de vacante positie – op voordracht van de Cliëntenraad – met aandachtsgebied kwaliteit, zorg en veiligheid, is SWZ op zoek naar kandidaten die beschikken over:

 • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance.
 • Goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen.
 • Affiniteit en zich goed kunnen verplaatsen in de positie en ervaringen van de cliënt; draagt bij aan een versterking van inbreng vanuit het cliëntperspectief.
 • Voorkeur ervaring in de langdurige zorg en/of dienstverlenende sector.
 • Onafhankelijke en positief kritische opstelling.
 • Een focus op het welbevinden en welzijn van de cliënten en verwanten.
 • Integriteit.
 • Goed abstractieniveau.
 • De bereidheid tot het leveren van een substantiële inzet en kennis te delen met de overige leden van de Raad van Toezicht.
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio of een netwerk in de regio.

De gezochte kandidaat heeft zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst, al dan niet door eigen toezichthoudende ervaring opgedaan. Is aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. Hij/zij is gericht op verbinding en heeft een groot empathisch vermogen ook in een financieel onzekere periode.

Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid en affiniteit bij het werk van SWZ wordt de kandidaat na inwerken als een inspirerend en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. De benoembare kandidaat heeft voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van SWZ. Bij gelijke geschiktheid gaat gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht de voorkeur uit naar een vrouw.

Meer informatie
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature: 
informatienotitie lid RvT SWZ DEF aug 2016.pdf

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 19 september a.s. uw motivatie en curriculum vitae met daarin een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
drs. Dianne Kurvers, Search Consultant
drs. Brenda Kamps, Consultant
Den Dolder | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl