• Vacature: 3 Leden Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: Stichting Uithuizer Woningbouw
 • Locatie: Uithuizen
 • Status: afgerond

SUW, de organisatie
SUW is een kleine zelfstandige woningcorporatie met ruim 900 verhuureenheden. Al bijna een eeuw ontwikkelt, verhuurt en onderhoudt SUW woningen in Uithuizen, hoofdplaats en regionaal centrum van de gemeente Eemsmond. In en nabij het centrum van dit gemoedelijke dorp, met ruim 5.600 inwoners, is een hoog voorzieningsniveau. Het woningbezit bestaat uit gezinswoningen, seniorenwoningen en 1-2 persoonswoningen. Daarnaast een dienstencentrum en 4 bedrijfsruimten. Binnen de gemeente is SUW een van de vijf corporaties, die in regionaal verband (DEAL) samenwerken. De regio is een van de krimpregio’s van Nederland. SUW richt zich op de kern Uithuizen, waar het krimpvraagstuk nog niet prominent speelt.
De missie van SUW is om goede betaalbare woningen primair te verhuren aan mensen met een beperkt inkomen. SUW staat voor sociaal wonen!
Om invulling te geven aan de bovenstaande missie zijn de volgende doelstellingen samengevat:

 • Sociaal: SUW biedt betaalbare sociale huurwoningen aan, die passen bij de huidige en de toekomstige woonwens van de sociale woonconsument in het werkgebied.
 • Maatschappelijk: SUW levert een actieve bijdrage aan het op pijl houden van de leefbaarheid in het werkgebied.
 • Bedrijfseconomisch: SUW geeft als financieel gezonde organisatie bedrijfseconomisch verantwoord uitvoering aan de invulling van haar sociaal economische en maatschappelijke taak.

De SUW wordt geleid door een Bestuur, geassisteerd door een team van 7 medewerkers. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van het Bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. Corporate governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. SUW gaat in haar beleid te werk volgens de principes van corporate governance waarbij de Governance Code Woningcorporaties als uitgangspunt wordt genomen. 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht  ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de bestuurders.

De Raad van Toezicht van SUW vergadert minimaal 4 maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met SUW. Eén van de vacatures zal op voordracht van de huurders worden ingevuld. 
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit twee leden. Onlangs heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht afscheid genomen. Deze positie wordt ingevuld door een huidig lid van de Raad van Toezicht. Eén van de leden van de RvT neemt afscheid in de zomer van 2016.  Met het invullen van de 3 openstaande vacatures zal de Raad van Toezicht bestaan uit 4 leden (inclusief de voorzitter).

3 Leden Raad van Toezicht, het profiel
De Raad van Toezicht van SUW is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De Raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling.

De volgende kwalificaties zullen aan de Raad van Toezicht toegevoegd dienen te worden, en zal dus bij het aantrekken van de 3 leden gezamenlijk in het profiel aanwezig dienen te zijn: 

 • Gedegen kennis van het werkveld van woningcorporaties, de daarbij behorende regelgeving en de Governance Code Woningcorporaties.
 • Bindend en beschikt over een stevige maatschappelijke statuur.
 • Juiste evenwicht weten te hanteren tussen betrokkenheid en distantie.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder als werkgever en de rol van toezichthouder als guide en klankbord van het Bestuur.
 • Bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van SUW kan vervullen.
 • Voeling hebben met de problematiek van kleine kernen in Noord Groningen.

Daarnaast zijn de kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden en derhalve ook voor de nieuw aantredende leden:

 • Een academisch werk- en denkniveau (wat dus niet perse inhoudt academisch opleidingsniveau). 
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden. 
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te geven.
 • Het algemene belang van de Stichting voorop kunnen stellen.
 • Een open attitude, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen.
 • Voldoende beschikbaarheid.

De voornaamste drijfveren van de kandidaten zijn de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Toezicht en het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de kernactiviteit, de verhuur van sociale woningen aan de doelgroep met een bescheiden inkomen, binnen de gemeente Eemsmond waar te maken.

Praktische informatie
Via onderstaande link kun u  meer informatie downloaden  over de vacatures en de procedure:
Informatienotitie RvT SUW - DEF.pdf

Solliciteren:
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 17 april 2016  een motivatiebrief en curriculum vitae met daarbij mede welke deskundigheid u meebrengt.

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 

drs. Dianne Kurvers, Search Consultant 
Den Dolder | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl