• Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: Triversum
 • Locatie: Alkmaar
 • Status: afgerond

Triversum, de organisatie
De stichting Triversum beheert een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Holland. Dit centrum omvat 11 poliklinische voorzieningen, 48 dagklinische plaatsen/deeltijdplaatsen, 84 klinische plaatsen en een logeerhuis. De stichting is statutair gevestigd te Alkmaar.

Triversum biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 18 jaar met een psychiatrische stoornis. Hun hulpvraag staat centraal.

Het streven is om de stoornis te verhelpen. Blijkt dit echter niet mogelijk dan worden maximale ontwikkelingskansen, door de eigen kracht van de cliënten te versterken, geborgd. Het bieden van een toekomstperspectief en inzetten op een voldoende kwaliteit van leven vindt Triversum zeer belangrijk.

Triversum biedt een inspirerende werkomgeving met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker. Door voldoende ruimte te geven voor na- en bijscholing en voor het werken met nieuwe, effectief gebleken, behandelmethodes, kan men zich als professional blijvend ontwikkelen.

De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht en is eindverantwoordelijk voor de resultaten van de stichting als geheel.

Voorzitter Raad van Toezicht, de functie
De Raad van Toezicht van Triversum waakt over het integrale belang van Triversum en de met haar verbonden (zorg)organisaties. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. 

Triversum ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen op het terrein van het openbaar bestuur en in de zorg. Voor de invulling van de vacature van voorzitter heeft de Raad van Toezicht behoefte aan versterking van deskundigheid op de gebieden:

 1. Het openbaar bestuur, en
 2. Het besturen van en toezichthouden binnen zorgorganisaties in transitie.

De voorzitter Raad van Toezicht bepaalt  de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen.

Overige resultaatgebieden van de voorzitter zijn:

 • Jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
 • Het naar behoren laten verlopen van contacten met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Toezicht omtrent de uitkomsten hiervan.
 • Boegbeeld van de organisatie wanneer de situatie daar om vraagt.
 • Vertegenwoordigen van Triversum wanneer nodig en noodzakelijk bij diverse instanties, zorgverzekeraars, bedrijven en andere relaties.

Voorzitter Raad van Toezicht, functie-eisen
De nieuwe voorzitter Raad van Toezicht beschikt over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring; 
 • Weten wat er speelt in het veranderende speelveld van de gezondheidszorg en dan met name met betrekking tot de positie van de jeugd-ggz;
 • Bewezen ervaring met het in verbinding brengen van de Raad van Toezicht met de organisatie;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Ruime kennis en ervaring met verandermanagement op het vlak van personeel en organisatie.

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang. De houding van de toezichthouder, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder en bij de opgedane levenservaring, kan worden weergegeven in de volgende kernaspecten:
Hij/zij is onafhankelijk in meningsvorming, diplomatiek, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. De kandidaat heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen. 

Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van Triversum als de omgeving waarbinnen zij actief is, wordt de kandidaat als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft.

Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en verbindend vermogen, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. De benoembare kandidaat heeft voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van Triversum.

Praktische informatie betreffende de procedure
Via onderstaande link kunt u een notitie downloaden met meer informatie betreffende deze vacature en de procedure:
informatienotitie Voorzitter Raad van Toezicht Triversum 2015 DEF.pdf

Solliciteren:
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 18 oktober 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per (toezichthoudende) functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 
Wilt u ons bij sollicitatie laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Drs. Dianne Kurvers  en drs. Brenda Kamps, Consultants
Den Dolder |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl