• Vacature: Voorzitter en Lid Raad van Toezicht
  • Opdrachtgever: Accare
  • Locatie: Assen
  • Status: afgerond

Accare, de organisatie
Accare is de grootste organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) in Noord-Nederland. Het werkgebied van Accare beslaat van oudsher de provincies Groningen en Drenthe, sinds enkele jaren is Accare ook in Overijssel en Friesland, en in mindere mate in Flevoland, actief. Accare brengt kinderen en jongeren met psychische problemen in ontwikkeling en ondersteunt het gezin.
Accare onderscheidt zich van andere organisaties in dit segment door de breedte van het aanbod en doordat Accare ook met haar academische functie sterk regionaal en lokaal actief is. Accare biedt ambulante, transmurale en klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. Dankzij krachtige ontwikkeling wordt de laatste functie steeds kleiner in omvang. 

Van oudsher zijn binnen Accare de volgende specialisaties/bijzondere functies te onderscheiden: algemene en universitaire KJP, forensische KJP, behandeling van eetstoornissen bij kinderen/jeugdigen en kinder- en jeugdpsychiatrie bij kinderen met een licht verstandelijke beperking (jLVB). Ouders zijn vrijwel altijd intensief bij behandelingen betrokken. 

Het gaat dus over geestelijke gezondheidszorg in brede zin. Naast haar zorgfunctie heeft Accare ook een vooraanstaande academische taak. Deze functie ziet Accare als maatschappelijke taak en tot deze taak behoort het zo snel mogelijk verspreiden van nieuwe kennis en vaardigheden ook naar collega-instellingen”.

Verreweg de meeste zorg wordt geboden op/vanuit ambulante behandelcentra in de noordelijke provincies. Dit zijn er ruim 20, die aanzienlijk in omvang variëren. Met zo’n 800 deskundige en betrokken medewerkers, werkt Accare op basis van gelijkwaardigheid voor ruim 12.000 cliënten. De medewerkers van Accare zijn professionals met een hoge mate van kennis, kunde, flexibiliteit en autonomie. 

Voorzitter Raad van Toezicht, de functie
De ontwikkelingen in de zorgsector volgen elkaar in hoog tempo op. Maatschappelijk ondernemen is de term die in deze ontwikkeling het best past bij de strategie van Accare. 
De Raad van Toezicht van Accare waakt over het integrale belang van Accare als organisatie en de rol van Accare in de samenleving. 

De Raad van Toezicht heeft behoefte aan versterking van deskundigheid op de gebieden politiek/overheid, ondernemerschap en maatschappelijke verankering. 

De Raad van Toezicht kent drie interne commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. De commissies worden door de Raad van Toezicht uit zijn midden in- en samengesteld. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert 6 maal per jaar, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren, zelfstandig met de bestuurder. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats met het directieteam, de medezeggenschap, de adviesraad en worden bezoeken op locatie georganiseerd. 

De Raad van Toezicht van Accare bestaat momenteel uit vijf leden. De voorzitter Raad van Toezicht treedt per 1 januari a.s. af na het bereiken van de wettelijke maximale zittingsperiode. Er is dan ook een vacature.

Lid Raad van Toezicht, de functie
Tevens zijn wij op zoek naar een Lid raad van Toezicht voor de portefeuille financiën en budgettering. Voor deze functie is momenteel nog geen uitgebreid profiel beschikbaar. Neem gerust contact met ons op, wanneer u hier vragen over heeft.

Voorzitter Raad van Toezicht,  het profiel
Hij/zij is onafhankelijk in meningsvorming, diplomatiek, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. 

De kandidaat heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen. Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van Accare als de omgeving waarbinnen zij actief is, wordt de kandidaat als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft, zowel intern als extern. 
Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en verbindend vermogen, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. 

De benoembare kandidaat heeft voldoende tijd en energie om vanuit de toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van Accare. Aandacht voor verdere deskundigheidsbevordering, zowel individueel als in het teamverband van de Raad van Toezicht en/of in NVTZ –verband, is daarbij inspirerend en gewenst.

Praktische informatie betreffende de procedure
Via onderstaande link kunt u een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
informatienotitie - Voorzitter RvT - Accare sept 2015 DEF.pdf
Solliciteren:
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 18 oktober 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per (toezichthoudende) functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. 
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken. 
Wilt u ons bij sollicitatie laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
drs. Brenda Kamps, Consultant
drs. Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl