• Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: Woningstichting De Delthe
 • Locatie: Usquert
 • Status: afgerond

De Delthe, de organisatie
De Woningstichting De Delthe is een kleine zelfstandige woningstichting met 544 woningen in de gemeente Eemsmond, in het noorden van de provincie Groningen. De woningen bevinden zich in de dorpen, Eppenhuizen, Kantens, Rottum, Stitswerd, Usquert, Warffum en Zandeweer. Het woningbezit bestaat uit gezinswoningen, seniorenwoningen en 1-2 persoonswoningen. Daarnaast heeft de woningstichting enkele garages.

De missie van waaruit De Delthe werkt, luidt:
“Woningstichting De Delthe wil zich inzetten om in haar werkgebied betaalbare huisvesting te bieden voor de doelgroep, door middel van zowel bouw en exploitatie van woonproducten die aan de hedendaagse en toekomstige eisen van sociale woningbouw voldoen.”

Bij De Delthe zijn vier medewerkers werkzaam, in totaal 3,25 FTE. De organisatie werkt onder eindverantwoordelijkheid van een Bestuur, dat bestaat uit drie vrijwilligers. 

Voorzitter Raad van Toezicht , de functie
De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van het Bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht  ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de bestuurders.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden, inclusief de voorzitter. Onlangs heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht afscheid genomen. Deskundigheid op de gebieden financiën, regio en openbaar bestuur en ondernemerservaring wordt in belangrijke mate gedekt door de toezichthouders die aanblijven.

Onder leiding van de voorzitter wordt recht gedaan aan het op een economisch verantwoorde wijze positioneren van de woningstichting als bedrijf, dat zodanige bedrijfsresultaten realiseert dat continuïteit verzekerd is en blijft. 

De voorzitter Raad van Toezicht heeft een regierol ten aanzien van de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen.

Voorzitter Raad van Toezicht, het profiel
De volgende kwalificaties zijn van toepassing op de positie voorzitter Raad van Toezicht: 

 • Heeft een gedegen kennis van het werkveld van woningcorporaties, de daarbij behorende regelgeving en de Governance Code Woningcorporaties.
 •  Bindend, gezaghebbend, beschikt over een stevige maatschappelijke statuur;
 • Functioneert bij uitstek als sparringpartner en vertrouwenspersoon van het Bestuur en manager  en weet daarbij het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en distantie te hanteren;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder als werkgever en de rol van toezichthouder als guide en klankbord van het Bestuur;
 • Bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • Uitstekende vaardigheden als vergadervoorzitter;
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van De Delthe kan vervullen;
 • Onderschrijft de missie en visie van De Delthe;
 • Heeft voeling met de problematiek van kleine kernen in Noord Groningen.

Daarnaast zijn op de voorzitter ook de kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden en derhalve ook voor het nieuw aantredende lid:

 • Een academisch werk- en denkniveau 
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te geven;
 • Het algemene belang van de Stichting voorop kunnen stellen;
 • Een open attitude, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Praktische informatie
Via onderstaande link kunt u een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature en de sollicitatieprocedure:
Informatienotitie Voorzitter RvT Woningstichting De Delthe DEF.pdf

Solliciteren:
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 10 september 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarbij mede welke deskundigheid u meebrengt.
U kunt uw sollicitatie uploaden door hier te klikken.
Wilt u ons bij sollicitatie laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
Drs. Dianne Kurvers, Search Consultant
Den Dolder |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl