• Vacature: Lid (Vice-Voorzitter) Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: Stichting SWZ
 • Locatie: Son
 • Status: afgerond

SWZ, de organisatie
Stichting SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ richt zich op mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden is hierbij leidend. Met ruim 750 deskundige en betrokken medewerkers (en 300 vrijwilligers), werkt SWZ op basis van gelijkwaardigheid voor ruim 400 cliënten met zorg en verblijf op basis van ZZP en voor ruim 1.000 extramurale cliënten. 

SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Vanuit die gedachten benadert SWZ de cliënten. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. SWZ doet dit met een grote diversiteit aan zorg- en begeleidingsproducten in de regio’s Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Om dit te bereiken werkt SWZ nauw samen met partners die een aanvullende waarde hebben zoals het speciaal onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van SWZ waakt over het integrale belang van SWZ en de met haar verbonden (zorg)organisaties. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. 

SWZ staat zoals veel zorgorganisaties voor ingrijpende uitdagingen. De cliënt- en patiëntpopulatie is aan het vergrijzen. De financiering van de zorg staat voor grote veranderingen die aanzienlijke impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorg landschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg, in aansluitende diensten en samenwerking aan te kunnen bieden. SWZ ziet hier voldoende aanknopingspunten om haar propositie verder vorm te geven. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de Raad van Bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. 

De Raad van Toezicht heeft behoefte aan versterking van deskundigheid op de gebieden juridisch en HRM. Het Lid Raad van Toezicht is tevens de beoogd Vice-Voorzitter.

Lid Raad van Toezicht 
Het nieuwe Lid Raad van Toezicht beschikt over:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in de zorg of maatschappelijke organisaties. 
 • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance.
 • Goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen.
 • Kennis en ervaring in het juridische en/of het HRM vakgebied. 
 • Helikopterview en bestuurlijk inzicht.
 • Onafhankelijke en positief kritische opstelling.
 • Integriteit.
 • De bereidheid tot het leveren van een substantiële inzet en kennis te delen met de overige leden van de Raad van Toezicht.

 Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang. De houding van de toezichthouder, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder en bij de opgedane levenservaring, kan worden weergegeven in de volgende kernaspecten: Hij/zij is onafhankelijk in meningsvorming, diplomatiek, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten.
De kandidaat heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen. Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van SWZ als de omgeving waarbinnen zij actief is, wordt de kandidaat als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en verbindend vermogen, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. De benoembare kandidaat heeft voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van SWZ.

Praktische informatie betreffende de procedure
Via onderstaande link kunt u een uitgebreide informatienotitie downloaden betreffende deze vacature en de procedure: 
informatienotitie lid RvT SWZ DEF - aug 2015.pdf

Solliciteren:
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag voor 14 september 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per (toezichthoudende) functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen.  
Wilt u ons bij sollicitatie laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
drs. Dianne Kurvers, Search Consultant
drs. Brenda Kamps, Consultant

Den Dolder | www.terragroep.nl | 035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl