• Vacature: Lid Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: InteraktContour
 • Locatie: Nunspeet
 • Status: afgerond

InteraktContour, de organisatie
InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. De cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding en 24-uurszorg in oost- en Midden-Nederland. InteraktContour heeft om zich nog beter te onderscheiden van de concurrenten haar profiel aangescherpt. De belofte aan de klant is samengevat in een nieuwe slogan: Verder met hersenletsel.

InteraktContour strekt zich uit over 4 provincies en bijna 50 gemeenten. Met meer dan 1000 medewerkers biedt InteraktContour gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan bijna 2200 cliënten in 37 woonlocaties en vele dagbestedingslocaties.

InteraktContour is één stichting. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht en is eindverantwoordelijk voor de resultaten van de stichting als geheel.

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van InteraktContour waakt over het integrale belang van de organisatie. De toezichthoudende functie heeft betrekking op zowel de organisatie als de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. 

Op dit moment heeft InteraktContour te maken met een overgangsperiode, vooral op het Wmo gedeelte zijn er nog geen staande routines opgebouwd en is de uitwerking nog niet overal duidelijk. Door de toenemende publieke aandacht voor risico’s in de zorg komt meer druk op de verantwoordelijkheid van de toezichthouders. In het algemeen is het toezicht houden op kwaliteit en veiligheid van zorg minder ontwikkeld dan het toezicht op de financiële kant. De RvT vindt het belangrijk dat toezicht op kwaliteit en veiligheid in de komende periode nog verder ontwikkeld wordt

Kenmerkend voor de Raad van Toezicht is de goede onderlinge sfeer, grote betrokkenheid en drive om ook zich zelf als Raad te ontwikkelen. Ernst wordt afgewisseld met humor, en de discussies zijn open maar zeker stevig op de inhoud. Verder kent de Raad van Toezicht een opbouwende, kritische en concrete manier van samenwerken. Het is een mooie mix tussen formeel & informeel. De Raad van Toezicht is goed in positie en heeft een goede relatie met de bestuurder, de cliëntenraad en de ondernemingsraad die gericht is op samenwerking. 

Eind september 2015 treedt het lid van de Raad van Toezicht welke op voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd, na 8 jaar zitting te hebben gehad in de Raad af. Derhalve is de positie van lid Raad van Toezicht op voordracht van de CCR, met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid vacant. 

Lid Raad van Toezicht, het profiel
De Raad van Toezicht van InteraktContour is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke distantie.
 • In staat snel overzicht en inzicht te verwerven.
 • Besluitvaardig.
 • Vermogen proactief te handelen wanneer de situatie dat vraagt.
 • Sensitief voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen.
 • Samenwerken in collegiaal verband.
 • Kritische zelfreflectie.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Rolvast. 

Voor de vacante positie lid Raad van Toezicht – op voordracht van de Centrale Cliëntenraad – met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid, is InteraktContour op zoek naar kandidaten m/v die beschikken over: 

 • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance.
 • Goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen.
 • Affiniteit en zich goed kunnen verplaatsen in de positie en ervaringen van de cliënt; draagt bij aan een versterking van inbreng vanuit het cliëntperspectief.
 • Stevig zorgprofiel met voorkeur ervaring in de care. 
 • Onafhankelijke en positief kritische opstelling.
 • De bereidheid tot het leveren van een substantiële inzet en kennis te delen met de overige leden van de Raad van Toezicht.
 • Een academisch werk- en denkniveau.

De gezochte kandidaat heeft zicht op, al dan niet door eigen toezichthoudende ervaring, wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Is aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. 

Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid en affiniteit bij het werk van InteraktContour wordt de kandidaat na inwerken als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, kan boven de materie uitstijgen, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. 

De benoembare kandidaat heeft voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van InteraktContour.

Praktische informatie betreffende de procedure
De functie van Lid Raad van Toezicht van InteraktContour is te combineren met maximaal vier andere functies als voorzitter, dan wel lid van de Raad van Toezicht, dan wel Raad van Commissarissen bij een grote rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:397 Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan dubbel telt.

InteraktContour biedt een vergoeding conform Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Terra Management Groep kan hierover informatie verschaffen. 

Terra Management Groep legt aan de opdrachtgever een long list van kandidaten voor. De opdrachtgever beslist met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectie- en benoemingsprocedure wordt door Terra Management Groep begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 3 juni 2015 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per (toezichthoudende) functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen. Wilt u ons laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag?

In week 26 zal Terra haar voorstel doen aan InteraktContour. Op 2 juli zal een gesprekronde gepland worden met de selectie- en adviescommissie. Het is de bedoeling de procedure medio juli af te ronden. 

Wilt u ons laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?

Via onderstaande link kunt u een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie InteraktContour - Lid Raad van Toezicht - mei 2015 - DEF.pdf
Door een technisch probleem kan het zijn dat bovenstaande link niet werkt. Neem gerust contact met ons op. Wij sturen u de informatie graag toe.

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 

Drs. Dianne Kurvers, search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl