• Vacature: Voorzitter & Lid Raad van Toezicht
 • Opdrachtgever: RIBW Groep Overijssel
 • Locatie: Zwolle
 • Status: afgerond

RIBW Groep Overijssel, de organisatie
Stichting RIBW Groep Overijssel - Stichting Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen/Werken/Welzijn Groep Overijssel - is een innoverende netwerkorganisatie die begeleiding biedt aan mensen met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Hierbij gaat zij steeds uit van de wensen en de mogelijkheden van de cliënt en biedt zij de ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert.

Het aantal cliënten beschermd wonen is 717, ambulant 1.243 cliënten. Het aantal medewerkers bedraagt 838, vrijwilligers 268 en de omzet ruim 54 miljoen euro (2014).

RIBW Groep Overijssel redeneert consistent en consequent vanuit de basisopvatting dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig de regie op het eigen leven willen. Vanuit de visie van de organisatie betekent dit dat ook de medewerkers zelf de competentie én de omgeving moeten hebben om zelf regie op het eigen leven en werken te kunnen uitoefenen. In dat kader past sinds 2012 zelforganisatie als centraal begrip in de structuur van de organisatie van RIBW Groep Overijssel. 

Raad van Toezicht 
RIBW Groep Overijssel staat zoals veel zorgorganisaties voor ingrijpende uitdagingen. De financiering van de zorg ondergaat grote veranderingen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorg landschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg, in aansluitende diensten en samenwerking aan te kunnen bieden. RIBW Groep Overijssel ziet hier voldoende aanknopingspunten om haar propositie verder vorm te geven. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de 2-hoofdige Raad van Bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. De Raad van Toezicht hecht aan een wijze van toezicht-houden die past bij de waarden en besturingsfilosofie waarin zelfstandigheid centraal staat.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden, inclusief de voorzitter. De Voorzitter van de Raad van Toezicht heeft elders een betrekking aanvaard welke niet verenigbaar is met de positie in de Raad van Toezicht. Om deze reden is de positie van de Voorzitter vacant. Per oktober 2015 is een van de leden, tevens vice-voorzitter, aan het einde van haar termijn. Derhalve zoeken wij in deze procedure zowel een Voorzitter als een Lid Raad van Toezicht.

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht, het profiel
De Raad van Toezicht van RIBW Groep Overijssel is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De Raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling.

De volgende kwalificaties zijn van toepassing op de positie voorzitter Raad van Toezicht: 

 • Bindend, gezaghebbend, beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en bij voorkeur een breed netwerk in de regio Oost-Nederland;
 • Functioneert bij uitstek als sparringpartner en vertrouwenspersoon van de Raad van Bestuur en weet daarbij het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en distantie te hanteren;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder als werkgever en de rol van toezichthouder als guide en klankbord van de Raad van Bestuur;
 • Bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van RIBW Groep Overijssel kan vervullen;
 • Heeft oog voor het veranderende landschap voor de organisatie en haar cliënten in het kader van de WMO.

Daarnaast zijn op de voorzitter ook de kwalificaties van toepassing die voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden en derhalve ook voor het nieuw aantredende lid:

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorg- en welzijnsfunctie van RIBW Groep Overijssel met in het bijzonder het concept van het zelforganiserend vermogen van medewerkers/teams;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; 
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te geven;
 • Het algemene belang van de Stichting voorop kunnen stellen;
 • Een open attitude, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • Voldoende beschikbaarheid.

De geschikte kandidaten beschikken over brede bestuurlijke ervaring, verkregen bij middelgrote tot grote organisaties in profit en/of non-profit. Hun ervaring bestrijkt een breed palet aan beleidsterreinen. De gezochte kandidaten zijn ondernemend en vernieuwend en etaleren als strateeg een heldere visie op de toekomst van RIBW Groep Overijssel, op basis waarvan men in staat is de strategische doelstellingen te beoordelen en in hun onderlinge samenhang te bezien. De voornaamste drijfveren zijn de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Toezicht en het nemen van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de doelgroep

Geschikte kandidaten hebben zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Benoembare kandidaten hebben voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van RIBW Groep Overijssel. 

Praktische informatie
RIBW Groep Overijssel biedt een vergoeding conform Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Terra Management Groep kan hierover informatie verschaffen.

Terra Management Groep legt aan de opdrachtgever een long list van kandidaten voor. De opdrachtgever beslist met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectie- en benoemingsprocedure wordt door Terra Management Groep begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 13 mei 2015  een motivatiebrief en curriculum vitae met daarbij mede welke deskundigheid u meebrengt en voor welke positie in de Raad van Toezicht u opteert. 

Gespreksrondes bij Terra zullen plaatsvinden in week 21 en 22. Gespreksrondes bij RIBW Groep Overijssel worden gepland in week 25 en week 27. De adviesgesprekken met de medezeggen-schap worden gepland in week 28. Het is de bedoeling de procedure uiterlijk 8 juli af te ronden. 


Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
drs. Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl