• Vacature: Voorzitter Centrale Cliëntenraad Cordaan
 • Opdrachtgever: Cordaan
 • Locatie: Amsterdam
 • Status: afgerond

Cordaan, de organisatie
Cordaan biedt zorg en ondersteuning aan mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met chronische psychische problemen. Cordaan is werkzaam in Amsterdam, Diemen, Nieuw Vennep, Huizen en Maartensdijk. 

In één zin samengevat is de visie: Cordaan staat dichtbij mensen. In de zorg gaat het om cliënten en hun familie, vrienden, begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. In de zorg gaat het daarom om de relatie tussen mensen. Samen met huisartsen en andere organisaties in zorg en welzijn spant Cordaan zich ervoor in dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als dit om wat voor reden niet kan, biedt Cordaan een breed scala aan woonzorg mogelijkheden, veelal direct in de buurt. Cordaan heeft als missie haar cliënten zodanig te ondersteunen dat zij zo lang mogelijk en zo veel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Cordaan verleent zorg aan ruim 19.000 cliënten. Met ongeveer 8.100 medewerkers, ruim 5.100 fte, behoort Cordaan tot een van de 5 grootste werkgevers van Amsterdam en omstreken. Tevens zijn circa 2.200 vrijwilligers actief voor cliënten van Cordaan. Zowel cliënten als medewerkers kennen een zeer gevarieerde culturele achtergrond. Het personeelsbestand telt 70 verschillende nationaliteiten. De grote culturele diversiteit bij cliënten impliceert een grote diversiteit in dienstverlening, lokaal dichtbij mensen.

Centrale Cliëntenraad Cordaan
De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen Cordaan. De Centrale Cliëntenraad richt zich op het algemene, sector overstijgende belang van cliënten en hun naasten en behandelt dan ook geen individuele of sectorale onderwerpen. Daarvoor zijn de lokale en sectorale cliëntenraden in de vier sectoren van Cordaan ingesteld op grond van de geldende wet- en regelgeving. De Centrale Cliëntenraad overlegt met en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. Voornemens van de Raad van Bestuur, die de belangen in de breedste zin van het woord van de cliënt raken, worden door de Raad van Bestuur aan de Centrale Cliëntenraad ter advisering voorgelegd. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening staan bij het overleg centraal. De Centrale Cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het adviseren van de Raad van Bestuur.

De Centrale Cliëntenraad Cordaan bestaat uit vertegenwoordigers van de 4 sectorale raden. In het dagelijks bestuur van de Centrale Cliëntenraad Cordaan zit van elke sector een afgevaardigde.

De wettelijke context waarbinnen cliëntenraden in algemene zin functioneren verandert. De cliëntenraden krijgen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit stelt zwaardere eisen aan het profiel van leden en voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Cordaan.

De Centrale Cliëntenraad Cordaan bestaat momenteel uit 13 leden. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Cordaan heeft de maximale zittingstermijn van 8 jaar bereikt en kan niet herbenoemd worden. Om deze reden is de positie van de voorzitter vacant. Wij zoeken een voorzitter en staan open voor onafhankelijke, externe kandidaten. 

Voorzitter Centrale Cliëntenraad Cordaan, het profiel
Wij zoeken een kandidaat die: 

 • Intrinsiek gemotiveerd is voor cliëntmedezeggenschap;
 • Kan reflecteren op de toekomst van de zorg zowel ten aanzien van kwaliteit als waar het gaat om bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
 • Een oriëntatie heeft op verbinding en samenwerking;
 • Kennis heeft van het zorgveld;
 • Gemotiveerd is om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de cliëntmedezeggenschap binnen Cordaan;
 • Leiderschap toont en over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt; 
 • Empatisch vermogen heeft en goed kan luisteren;
 • Goede vaardigheden heeft als vergadervoorzitter;
 • Balans realiseert tussen democratisch en slagvaardig bewegen;
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur bestuurlijke of toezichthoudende ervaring;
 • Beschikt over voldoende tijd en flexibiliteit voor het raadswerk.

Cordaan heeft een gevarieerd werkveld in een voornamelijk grootstedelijke omgeving; de voorzitter voelt zich daar in thuis en heeft interesse in de verschillende werkgebieden. Begrijpt welke eisen en randvoorwaarden belangrijk zijn voor het goed en verantwoord functioneren van de organisatie en is daar, vanuit het cliëntperspectief, over in gesprek met Raad van Bestuur en directieleden binnen Cordaan. 

De voorzitter heeft uitstekende verbindende kwaliteiten. Hij/zij weet zowel tussen de sectoren als tussen decentraal en centraal niveau samenwerking te ondersteunen ten behoeve van het gemeenschappelijk belang. Weet zich te engageren met het cliënt perspectief en begrijpt waar vraagstukken op micro-niveau aandacht behoeven en waar op organisatie-niveau. Weet zich soepel en slagvaardig te bewegen, zowel formeel als informeel.

De versteviging van het wetgevende kader voor cliëntmedezeggenschap vraagt om leiderschap in het functioneren van de Centrale Cliëntenraad Cordaan. 

De voorzitter Centrale Cliëntenraad Cordaan bepaalt - samen met het dagelijks bestuur en/of de Raad van Bestuur - de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen. De voorzitter is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur.

De geschikte kandidaat is een energieke persoon die voldoende tijd en ruimte heeft om, vanuit verbondenheid met de missie en visie van Cordaan en de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het aanbieden van veilige en hoogwaardige zorg, zich met enthousiasme in te spannen voor de cliënt medezeggenschap in de volle breedte van de organisatie.

Praktische informatie
De functie van voorzitter Centrale Cliëntenraad Cordaan is per direct beschikbaar. Benoeming zal plaatsvinden in de eerste vergadering volgend op de selectieprocedure. De reguliere vergaderingen vinden plaats in Amsterdam.

Cordaan kent voor de voorzitter en leden van de Centrale Cliëntenraad een onkosten- en vacatieregeling alsmede een reiskostenvergoeding. De zittingstermijn is 4 jaar; een proefperiode van 6 maanden wordt in acht genomen. De termijn kan maximaal 1 x verlengd worden. Naar verwachting zal het gemiddeld tijdsbeslag voor deze functie 8 à 12 uur per week bedragen, deels overdag. Terra Management Groep kan hierover informatie verschaffen.

Terra Management Groep legt aan het dagelijks bestuur en de opdrachtgever van de Centrale Cliëntenraad Cordaan een long list van kandidaten voor en gezamenlijk beslissen zij met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectieprocedure wordt door Terra Management Groep begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Groep graag uiterlijk 18 mei 2015  een motivatiebrief en curriculum vitae met daarbij mede welke deskundigheid u meebrengt.  

Gespreksrondes bij Terra zullen plaatsvinden in week 22. Gespreksrondes bij Cordaan worden gepland in week 25 en week 26. Het is de bedoeling de procedure begin juli af te ronden. 

Wilt u ons laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?

Via onderstaande link kunt u een informatienotitie downloaden betreffende deze vacature:
Informatienotitie voorzitter Centrale Clintenraad Cordaan april 2015 - DEF.pdf
Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen. 
drs. Dianne Kurvers, Search Consultant
Postbus 22 | 3720 AA Bilthoven |  035 – 625 00 50 | terra@terragroep.nl